RSS LÀ GÌ?

RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) được dùng bởi nhiều website tin tức và weblog.

Chữ viết tắt (theo tiếng Anh) dùng để chỉ các chuẩn sau:

» Rich Site Summary (RSS 0.91)

» RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)

» Really Simple Syndication (RSS 2.0.0)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ hcmfpt.vn.

hcmfpt.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.